KONU ANLATIMLI ve ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLÜ DİYANET YETERLİK KİTABI

 

            Alanında yapılan “İlk” çalışma olan “Konu Anlatımlı ve Örnek Soru Çözümlü Diyanet Yeterlik Kitabı” ile Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz.

Kitabımız yeni sınav sistemi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu bağlamda daha önce hazırlamış olduğumuz “Din Görevlileri Seviye Tespit ve Yeterlilik” isimli çalışmamıza “Kıraat”, “Kavramlar”, “Hac ve Umre”, “Şahıslar ve Eserler”, “Ahlak”, “Yurt Dışı”, “Devlet Memurları Kanunları”, “Eserler ve Yazarları”, “İmamlık ve İmamet”, “Ezan ve Müezzinlik” ve “Hutbe ve Hitabet” soru ve konularını da ilave edilmiştir. Ayrıca “Fıkıh”, “Dinler Tarihi” ve “Mezhepler Tarihi” gibi konu ve sorulara ağırlık verilmiştir. Yani elinizdeki eser, önceki kitabımızdan farklı bir çalışmadır. Kitabımızın içeriği eski kitabımızdan %80-90 oranıyla farklıdır. Bu çalışma bir nevi önceki çalışmamızın devamı mahiyetindedir.

Çalışmamıza en çok çıkan sorulara yönelik detaylı konu anlatımı ve soruları eklenmiştir.

Çıkmış soruların açıklamalı çözümleri yapılmış, çıkması muhtemel sorulara ve konulara ağırlık verilmiştir.

2009’da yapılan Yeterlik, 2010’da yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit sınav sorularının bir kısmının ve 2011’de yapılan Yeterlik Sınav Sorularının tamamının açıklamalı çözümleri yapılmıştır.

Başta hac olmak üzere fıkhî konularda Hanefi, Şafiî, Maliki ve Hanbelî mezheplerinin görüşlerine yer verilmiştir.

Elinizdeki bu çalışma önceki kitabımızın (Din Görevlileri Seviye Tespit ve Yeterlilik) bir devamı niteliğinde olduğu için ikisinin beraber çalışılması çok büyük yarar sağlayacaktır. Çünkü bu eserde anlatılmayan veya çok kısa geçilen konuların diğer çalışmamızda ayrıntısı ile ele alındığı görülecektir.

Kitabımız 420 sayfa olup, toplam soru sayısı 1000’dir. Bunların 400’ü çözümlemeli, 600’ü de örnek sorudur. Eserimiz I. Hamur olup 16x25 ebadındadır.

Daha çok soru ile daha çok konuyu bir arada görmek isteyenler! Daha yüksek puan almayı arzu edenler! Yurt dışına nasıl çıkabilirim, hacca nasıl gidebilirim, istediğim yere tayin için daha yüksek puanı nasıl elde edebilirim diyenler! Mutlaka kitabımızı edinmelidirler.

Kitabın üzeri fiyatı: 20 TL.

Perakende satış fiyatı: 15 TL.

Toptan fiyatı: 10 TL.

Daha önce çıkmış olan kitabımızı alanların büyük bir kısmı sınavda istedikleri puanı ya elde ettiler veya ona çok yaklaştılar. Bunun ispatı o sınavlarda pek çok sorunun kitabımızdan çıkmış olmasıdır.

 

DİYANET YETERLİK KİTABIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

İçindekiler

Kıraat-kur’an tarihi konu anlatımı

Kıraat-kur’an tarihi açıklamalı sınav soruları

Kıraat-kur’an tarihi örnek sorular

Tecvid konu anlatımı

Tecvid açıklamalı sınav soruları

Tecvid örnek sorular

Tefsir konu anlatımı

Tefsir açıklamalı sınav soruları

Tefsir örnek sorular

Hadis konu anlatımı

Hadis açıklamalı sınav soruları

Hadis örnek sorular

Fıkıh konu anlatımı

Fıkıh açıklamalı sınav soruları

Fıkıh açıklamalı örnek sorular

Hac-umre konu anlatımı

Hac-umre açıklamalı sınav soruları

Hac-umre örnek sorular

Akaid-kelam konu anlatımı

Akaid-kelam açıklamalı sınav soruları

Akaid-kelam örnek sorular

Mezhepler tarihi konu anlatımı

Mezhepler tarihi açıklamalı sınav soruları

Mezhepler tarihi örnek sorular

Dinler tarihi konu anlatımı

Dinler tarihi açıklamalı sınav soruları

Dinler tarihi örnek sorular

Tarih–siyer-ahlak konu anlatımı

Tarih–siyer-ahlak açıklamalı sınav soruları

Tarih–siyer-ahlak örnek sorular

Hutbe-hitabet konu anlatımı

Hutbe-hitabet açıklamalı sınav soruları

Hutbe-hitabet örnek sorular

Şahıslar–eserler konu anlatımı

Şahıslar–eserler açıklamalı sınav soruları

Şahıslar–eserler örnek sorular

İmamet-imamlık & ezan–müezzinlik konu anlatımı

İmamet-imamlık & ezan–müezzinlik

Açıklamalı sınav soruları

İmamet-imamlık & ezan–müezzinlik örnek sorular

Genel kültür-mevzuat devlet memurları kanunları

DİB teşkilat yasası yurt dışı konu anlatımı

Genel kültür-mevzuat devlet memurları kanunları

DİB teşkilat yasası yurt dışı açıklamalı sınav soruları

Genel kültür-mevzuat devlet memurları kanunları

DİB teşkilat yasası yurt dışı örnek sorular

Kaynaklar

 

FIKIH KONU ANLATIMI

Âmile: Ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan hayvanlara denir.

*Zekâtın vücûb sebebi zenginliktir.

*Zekât; müslüman, hür, akıllı, bâliğ, tabii ihtiyaçlarından fazla artıcı vasıftaki mala tam bir mülkiyetle mâlik olan ve bu mâlik oluşunun üzerinden bir senesi geçen kimselere farzdır.

Zekâtın Yükümlülük Şartları

a. Mükellef ile İlgili Şartlar

Namaz ve oruçla mükellefiyette söz konusu olan şartlar, zekâtta da aranır.

Ebû Hanîfe akıllı ve bâliğ olmayanları, toprak ürünleri ve kamu hukukunun bir parçası olarak alınan zekât türü hariç, zekâtla mükellef tutmamıştır. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise akıl hastalarının ve çocuğun malları zekâta tâbidir.

b. Mal ile İlgili Şartlar

1. Tam Mülkiyet

2. Nemâ: Artmak, çoğalmak, gelişmek anlamlarına gelir. Bu iki kısma ayrılır:

a. Hakikî (gerçek) nemâ: Bir malın ticaretle, doğum yoluyla veya tarımla artmasıdır. Ticaret malları, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir.

b. Takdirî (hükmî) nemâ: Bir malın kendisinde nemâ imkânının bizzat (potansiyel olarak) mevcut olmasıdır. Altın, gümüş ve parada olduğu gibi.

3. İhtiyaç Fazlası Olma

4. Nisab: Sınır, işaret, asıl ve kök anlamlarına gelir. Zekâtın vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere tespit edilen belirli bir miktardır.

5. Yıllanma: Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şartıdır ki buna “havelânü’l-havl” denir.

6. Borç Karşılığı Olmama

Zekâtın Geçerlilik Şartları

1. Niyet

2. Temlik

* Zekâta tâbi hayvanların

1. Senenin çoğunu otlaklarda otlayarak geçiren hayvanlar olmaları, besi hayvanı olmamaları. 2. Ziraat, nakliyat vb. işlerde kullanılan (âmile) hayvanlardan olmamaları gerekmektedir.

FIKIH AÇIKLAMALI SINAV SORULARI

Sıcak bölgelerde, öğle namazını geciktirip serinlikte kılmaya ….. denir. Bu cümledeki boşluğu doldurunuz?

A) Te’hîr

B) İbrad

C) Takdim

D) İsfâr

(2011 Yeterlik)

Açıklama:

İbrâd: Sıcak bölgelerde, yaz günlerinde, öğle namazını geciktirip serinlikte kılmaktır. Bu faziletli bir davranıştır. İkindi namazını, güneşin gözü kamaştırmayacak duruma gelmesinden önceki vakte kadar geciktirmek efdal, gözü kamaştırmayacak hale gelmesine kadar geciktirmek tahrîmen mekruhtur.

FIKIH ÖRNEK SORULAR

Müctehidin, şer’i ameli hükümleri, tafsili veya icmali delillerden çıkarabilmesine yarayan kurallar bütününe ne denir?

A) Fukaha

B) Müctehid

C) Usulu’l-Fıkıh

D) Usulü’l-İlm

ÖRNEK SORULARIN CEVABI

1-C 2-A 3-D 4-B 5-C ….

 

KAYNAKLAR

Abdülhamid Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi, Emin Yayınları.

Asım Köksal, İslam Tarihi, Şamil Yayınları.

Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, II, 471-498.

Davut Kaya, Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hamdi Döndüren, İlmihal, Erkam Yayınevi.

Heyet, Dini Kavramlar Sözlüğü, Ed. İsmail Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Heyet, Diyanet Hac Rehberi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Heyet, Diyanet İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Heyet, Hac İlmihali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Heyet, İslam İlmihali, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Heyet, İslam’a Giriş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Heyet, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Heyet, Şamil İslâm Ansiklopedisi.

İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Mahmut Kaya, Hüseyin Elmalı, Mustafa Uzun, “Hitâbet”, DİA, XVIII, 156-163.

Mehmet Ali Sarı, Kurân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları.

Mehmet Talu, Tecvid İlmi, Tereke Yay.

Muhsin Demirci, Tefsir Usulü ve Tarihi, M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.

Mustafa Baktır, “Hutbe”, DİA, XVIII, 425-428.

Mustafa Çağrıcı, Mehmet Aydın, “Ahlak”, DİA, II, 2-114.

Mustafa Sabri Küçükaşçı, Kemal Beydilli, İrfan Yücal, Salim Öğüt, “İmam”, DİA, XXII, 178-190.

Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, M.Ü. Diyanet Vakfı Yayınları.

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, (Sadeleştiren: A. Fikri Yavuz).

Seyyid Ahmed Abdülvâhid, Kur’ân-ı Kerimde Okuma (Kıraat) Lafızları, Çeviren: Ali Akpınar.

Süleyman Ateş, Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali.

TDV, İslam Ansiklopedisi, İSAM.

Elektronik Kaynaklar:

www.diyanet.gov.tr

http://tr.wikipedia.org/wiki/Konferans

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.a

http://www.turkceciler.com/sempozyum-nedir.html

http://www.unesco.org.tr/index.php?gitid=1

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1085.html

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/40hadis/40_hadis.asp

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyuruayrinti.asp?ID=8635